จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

บริษัทไอเอสฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตหลักพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคน ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2561

ซึ่งการจัดอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMMS) ในอุตสาหกรรม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาและ ซอฟท์แวร์ CMMS ช่วยในการบริหารงานบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม