จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณtวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง PMII Lite เรื่อง ” โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการงานบำรุงรักษา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMMS) ในอุตสาหกรรม “ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาและ ซอฟท์แวร์ CMMS ช่วยในการบริหารงานบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม