จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

สสปท. เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการพัฒนาความรู้และจิตสำนึกที่ดี ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนักด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย