อาทิตย์. ก.ย. 24th, 2023

เพิ่มคุณค่าระบบ CMMS ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ภาคที่ 2

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจ

การกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจของโครงการต่างๆที่ชัดเจน และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับรู้ ยอมรับ และตระหนักถึงอยู่เสมอในระหว่างการดำเนินงานนั้น จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการนั้นๆบรรลุถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่กำหนด

วิสัยทัศน์หรือความคาดหวังในอนาคตของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้ ก็คือ การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการงานบำรุงรักษาในสถานประกอบการให้ก้าวหน้าไปในแนวทางที่ถูกต้อง และไปสู่สภาพแวดล้อมของการทำงานที่มีการวางแผนมากขึ้น โดยลักษณะของงานหรือกิจกรรมของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้ที่นิยมเรียกว่าภารกิจนั้นมักจะประกอบด้วย
1.การให้บริการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิผลเพื่อสนองตอบความต้องการในการทำงานหรือการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
2.การลดการหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าลงโดยการวางแผนงานบำรุงรักษาที่มีประสิทธิผล
3.การใช้ความสามารถในการจัดทำรายงานของระบบ CMMS เพื่อจัดทำรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมงานบำรุงรักษา
4.การใช้ระบบ CMMS เพื่อให้การปฏิบัติงานบำรุงรักษามีประสิทธิภาพโดยการวางแผนการใช้วัสดุ แรงงาน และเวลาที่เหมาะสม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการนำเอาระบบ CMMS มาใช้ตามลักษณะของงานหรือกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นสามารถแยกออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเพิ่มประสิทธิผลเครื่องจักรโดยรวม ( Overall Equipment Effectiveness ) ให้สูงสุดด้วยการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและส่วนที่สองคือการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโปรแกรมการบำรุงรักษาที่ดำเนินการให้ต่ำที่สุด

ที่มา
CMMS Learning Center
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด