จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

4.2 การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล มีข้อกำหนดของกฎหมายดังนี้      

4.2.1 ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าหุ้มแข็ง กระบังหน้า ที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น ที่กรองอากาศ เครื่องช่วย หายใจ หรืออุปกรณ์ที่จะเป็นซึ่งทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันสารเคมี อันตราย เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายใช้หรือสวมใส่ ทั้งนี้ตามความ เหมาะสมแก่สภาพและคุณลักษณะของสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องใช้หรือสวมใส่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดไว้ให้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าลูกจ้างไม่ ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ กรณีดังกล่าวให้นายจ้างสั่งหยุดการทำงานลูกจ้างทันทีจนกว่าจะได้ยอมใช้หรือสวมใส่

4.2.2 ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การปฐมพยาบาล ลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี ทั้งนี้ตามที่อธิบดีกำหนด

4.3 ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ดทั่วไปของกฎหมาย

1. ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย ตามประกาศนี้

2.เมื่อปรากฏว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดในประการนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำเตือนเพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำเตือนเสียก่อนก็ได้