อาทิตย์. ก.ย. 24th, 2023

8. แพทย์และพยาบาลในสถานประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของแพทย์หรือพยาบาลที่มาทำงานในสถานประกอบการจะมีก็เป็นเพียงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาประจำสถานประกอบการ ซึ่งจะประกาศใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยาบาลประจำสถานประกอบการ

8.1 ให้นายจ้างจัดให้มีพยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ ดังนี้
8.1.1 กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 999 คน ต้องจัดให้มีพยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลาทำงานปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และ หากมีลูกจ้างเพิ่มขึ้นจากวรรคแรกให้มีพยาบาลเพิ่ม 1 คน ต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวน ลูกจ้างทุก ๆ 1,000 คน
8.1.2 กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีพยาบาลไว้ประจำ อย่างน้อยสองคน โดยเวลาทำงานปกติของแต่ละคนไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง

8.2 พยาบาลประจำสถานประกอบการต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
8.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
8.2.2 เป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวอนามัยไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
8.2.3 พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยมาแล้วไม่น้อย กว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
8.2.4 พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาการพยาบาล หรือการพยาบาลผดุง ครรภ์หลักสูตร 2 ปี ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
8.3 ให้พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการมีหน้าที่ต่อไปนี้
8.3.1 กำหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างการดำเนินงานการพยาบาลใน สถานประกอบการ
8.3.2 กำหนดแผนงานพร้อมทั้งงบประมาณต่อฝ่ายบริหารสถาน ประกอบการ
8.3.3 จัดหน่วยพยาบาลอาชีวอนามัยให้เป็นระเบียบและสะดวกในการ ให้บริการและปฏิบัติการของพยาบาล
8.3.4ให้บริการพยาบาลอาชีวอนมัยที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและป้องกันอันตรายจากการทำงาน การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน
8.3.5 เก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพ การรักษา การฟื้นฟู หรือข้อมูลสุขภาพอื่นๆเท่าที่จำเป็นเพื่อการรักษาหรือเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
8.3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการในการดูแล ด้านสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
8.3.7 ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย
8.3.8 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแพทย์ประจำสถานประกอบการ
8.4 ให้นายจ้างจัดให้มีแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการ ดังนี้
8.4.1 กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คน แต่น้อยกว่า 500 คน ต้องจัดให้มี แพทย์ประจำไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/เดือน
8.4.2 กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คน แต่น้อยกว่า 1,000 คน ต้องจัดให้มีแพทย์ประจำไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
8.4.3 กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแพทย์ประจำไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
8.5 แพทย์ประจำสถานประกอบกิจการต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
8.5.1 ปฏิบัติงานร่วมกับนายจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผน บริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
8.5.2 ตรวจสอบหาสาเหตุการเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงานและ รายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อการแก้ไขป้องกันโดยไม่ชักช้า
8.5.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการรักษาหรือเฝ้าระวัง
8.5.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมลูกจ้างเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย
8.5.5 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย